[1]
กำธรวิจิตรกุล ล. ., ชำนาญ ป. ., และ ธนกิจจารุ ป. ., “ปัจจัยในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซ้ำ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี”, Sanpasit Med J, ปี 39, ฉบับที่ 2-3, น. 11–30, ก.พ. 2021.