[1]
เชาว์ศรีกุล ว., “ก้อนมะเร็งของเนื้อเยื่อไตชนิดถุงน้ำ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย”, Sanpasit Med J, ปี 39, ฉบับที่ 2-3, น. 31–37, ก.พ. 2021.