[1]
สฤษดิ์นิรันดร พ. . และ อนุโรจน์ ก. ., “ภาวะโรคลมชัก (Epilepsy) ที่มีความยากลำบากในการวินิจฉัยและรักษา”, Sanpasit Med J, ปี 39, ฉบับที่ 2-3, น. 39–47, ก.พ. 2021.