[1]
ตันอุ่นเดช น. ., ดวงดี ป. ., นันทะจักร ส. ., เสพสุข ส. ., และ ปรางศรี อ. ., “การพัฒนารูปแบบการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10”, Sanpasit Med J, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 13–22, ก.พ. 2021.