[1]
ประทีปะเสน ว. ., “พัฒนาการด้านการปลูกถ่ายกระจกตา”, Sanpasit Med J, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 35–54, ก.พ. 2021.