[1]
โรจน์ศตพงค์ พ., ขอสินกลาง ก., ธิติเชษฐ์ตระกูล ณ., เสรีรัตนาคร ศ., และ ศิริวิวัฒนกรกุล ศ., “ความรู้และทัศนคติต่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน”, Sanpasit Med J, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 23–24, ก.พ. 2021.