[1]
ผลจันทร์ ฟ. ., พิริยะกิจไพบูลย์ ส. ., และ วุฒิกรสัมมากิจ ป. ., “ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนครีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง ในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง”, Sanpasit Med J, ปี 41, ฉบับที่ 1, น. 1–15, ก.พ. 2021.