[1]
นิยมพานิชการ ศ. ., บาลโสง ร. ., กิจศรันย์ ส. ., เซมรัมย์ ค. ., และ ชำนาญ ป. ., “ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์ ADA ในเยื่อหุ้มหัวใจ กับการวินิจฉัยวัณโรค เยื่อหุ้มหัวใจ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน”, Sanpasit Med J, ปี 41, ฉบับที่ 1, น. 17–30, ก.พ. 2021.