[1]
สฤษดิ์นิรันดร์ พ. . และ อารยาวิชานนท์ อ. ., “สมาธิบำบัดทางการแพทย์”, Sanpasit Med J, ปี 41, ฉบับที่ 1, น. 31–42, ก.พ. 2021.