[1]
ศิริแก้ว ศ., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะคาท่อระบายทรวงอก โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม”, Sanpasit Med J, ปี 38, ฉบับที่ 1-3, น. 13–24, ก.พ. 2021.