[1]
อารยาวิชานนท์ อ. ., “Stroke unit แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี”, Sanpasit Med J, ปี 38, ฉบับที่ 1-3, น. 41–51, ก.ค. 2021.