[1]
สฤษดิ์นิรันดร์ พ. ., ธานี . ช. ., ศรีชัยบาล ป. ., และ เกณฑ์สาคู ว. ., “ความยากลำาบากในการรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีความรุนแรง”, Sanpasit Med J, ปี 38, ฉบับที่ 1-3, น. 53–63, ก.ค. 2021.