[1]
ดาทวี พ. ., ภูปา ป. ., ไกรสรสวัสดิ์ ท., แสงวงศ์ ร., สิมานุรักษ์ ป. ., และ โภคทิพย์ ส. ., “การปฏิบัติตาม CPR Guideline 2010 ของบุคลากร ในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราธานี”, Sanpasit Med J, ปี 37, ฉบับที่ 1-3, น. 31–42, ก.ค. 2021.