[1]
สงวนวงศ์วาน ศ. ., “การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบไป-กลับ : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ”, Sanpasit Med J, ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 167–181, ส.ค. 2021.