[1]
สงวนวงศ์วาน ศ. . ., เวชพันธ์ ส. ., เสงี่ยมศักดิ์ อ. . ., อุ่นรัตนะ ก. . ., เรืองชาติ อ. . ., และ หมื่นสี เ. . ., “ผลของการเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนได้การระงับความรู้สึก ณ.ห้องตรวจผู้ป่วยนอก(คลินิกสุขกาย-สบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี”, Sanpasit Med J, ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 35–48, ส.ค. 2021.