[1]
วิโรจน์อุไรเรือง ท. ., แต้ภักดี ศ. ., อารยาวิชานนท์ อ. ., และ ชำนาญ ป. ., “การศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพื่อพยากรณ์ผลการรักษาในแง่ภาวะทุพพลภาพและการ เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันหลังได้รับการรักษา โดยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 90 วัน”, Sanpasit Med J, ปี 41, ฉบับที่ 2, น. 41–48, ก.ย. 2021.