[1]
กันหารักษ์ ส. ., ขุมเงิน ส. ., และ ชำนาญ ป. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่รับการดูแลในคลินิก หมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน”, Sanpasit Med J, ปี 41, ฉบับที่ 2, น. 59–78, ก.ย. 2021.