[1]
มูลศาสตร์ จ. ., “การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพ (physical restraints) ในโรงพยาบาลทั่วไป – แนวทางปฏิบัติและข้อพิจารณาทางคลินิก”, Sanpasit Med J, ปี 41, ฉบับที่ 2, น. 79–89, ก.ย. 2021.