[1]
หาญประเสริฐพงษ์ ต. ., “ภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไต ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์: กรณีศึกษา”, Sanpasit Med J, ปี 42, ฉบับที่ 1, น. 23–29, ต.ค. 2021.