แสงส่อง ศ., บุญเติม ส. ., บุณยโพธิ ศ. ., นามสาย ว. ., และ คนขยัน พ. . “การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาราชการ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 40, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 1-10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249368.