สลักคำ พ. ., โภคทิพย์ ส. ., เจริญศรี พ. ., วะสมบัติ อ. ., พุ่มทอง พ. ., และ สายทอง ส. . “สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/ท่อช่วยหายใจหลุด (Unplanned Extubation : UE) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 40, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 51-60, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249374.