กสิพร้อง ม. . “การประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นไวรัสไข้หวัดใหญ”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 39, ฉบับที่ 2-3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 1-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249379.