กำธรวิจิตรกุล ล. ., ชำนาญ ป. ., และ ธนกิจจารุ ป. . “ปัจจัยในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซ้ำ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 39, ฉบับที่ 2-3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 11-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249380.