เชาว์ศรีกุล ว. “ก้อนมะเร็งของเนื้อเยื่อไตชนิดถุงน้ำ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 39, ฉบับที่ 2-3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 31-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249381.