สฤษดิ์นิรันดร พ. ., และ อนุโรจน์ ก. . “ภาวะโรคลมชัก (Epilepsy) ที่มีความยากลำบากในการวินิจฉัยและรักษา”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 39, ฉบับที่ 2-3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 39-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249382.