พันธนู พ. . ., และ บูรพันธ์ ส. “อุบัติการณ์และผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อหุ้มปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีส่องกล้องช่องทรวงอก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 1-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249393.