ตันอุ่นเดช น. ., ดวงดี ป. ., นันทะจักร ส. ., เสพสุข ส. ., และ ปรางศรี อ. . “การพัฒนารูปแบบการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 13-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249395.