ประทีปะเสน ว. . “พัฒนาการด้านการปลูกถ่ายกระจกตา”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 35-54, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249396.