โรจน์ศตพงค์ พ., ขอสินกลาง ก., ธิติเชษฐ์ตระกูล ณ., เสรีรัตนาคร ศ., และ ศิริวิวัฒนกรกุล ศ. “ความรู้และทัศนคติต่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 23-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249397.