ผลจันทร์ ฟ. ., พิริยะกิจไพบูลย์ ส. ., และ วุฒิกรสัมมากิจ ป. . “ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนครีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง ในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 1-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249443.