นิยมพานิชการ ศ. ., บาลโสง ร. ., กิจศรันย์ ส. ., เซมรัมย์ ค. ., และ ชำนาญ ป. . “ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์ ADA ในเยื่อหุ้มหัวใจ กับการวินิจฉัยวัณโรค เยื่อหุ้มหัวใจ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 17-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249444.