สฤษดิ์นิรันดร์ พ. ., และ อารยาวิชานนท์ อ. . “สมาธิบำบัดทางการแพทย์”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 31-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249450.