พิมพ์สะ พ. ., กิจศรัณย์ ศ. ., และ กลมเกลียว ฐ. . “ภาวะอุดกั้น หลอดดำซูพีเรียร์วีนาคาวา ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 1-3, มิถุนายน 2021, น. 1-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252350.