ศิริแก้ว ศ. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะคาท่อระบายทรวงอก โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 13-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252426.