อารยาวิชานนท์ อ. . “Stroke Unit แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 1-3, กรกฎาคม 2021, น. 41-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252455.