สฤษดิ์นิรันดร์ พ. ., ธานี . ช. ., ศรีชัยบาล ป. ., และ เกณฑ์สาคู ว. . “ความยากลำาบากในการรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีความรุนแรง”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 1-3, กรกฎาคม 2021, น. 53-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252456.