ดาทวี พ. ., ภูปา ป. ., ไกรสรสวัสดิ์ ท., แสงวงศ์ ร., สิมานุรักษ์ ป. ., และ โภคทิพย์ ส. . “การปฏิบัติตาม CPR Guideline 2010 ของบุคลากร ในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 37, ฉบับที่ 1-3, กรกฎาคม 2021, น. 31-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252461.