สงวนวงศ์วาน ศ. . “การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบไป-กลับ : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 35, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2021, น. 167-81, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252546.