สงวนวงศ์วาน ศ. . ., เวชพันธ์ ส. ., เสงี่ยมศักดิ์ อ. . ., อุ่นรัตนะ ก. . ., เรืองชาติ อ. . ., และ หมื่นสี เ. . . “ผลของการเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนได้การระงับความรู้สึก ณ.ห้องตรวจผู้ป่วยนอก(คลินิกสุขกาย-สบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 30, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2021, น. 35-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252837.