วิโรจน์อุไรเรือง ท. ., แต้ภักดี ศ. ., อารยาวิชานนท์ อ. ., และ ชำนาญ ป. . “การศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพื่อพยากรณ์ผลการรักษาในแง่ภาวะทุพพลภาพและการ เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันหลังได้รับการรักษา โดยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 90 วัน”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 41, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 41-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/253475.