กันหารักษ์ ส. ., ขุมเงิน ส. ., และ ชำนาญ ป. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่รับการดูแลในคลินิก หมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 41, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 59-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/253476.