มูลศาสตร์ จ. . “การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพ (physical Restraints) ในโรงพยาบาลทั่วไป – แนวทางปฏิบัติและข้อพิจารณาทางคลินิก”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 41, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 79-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/253477.