หาญประเสริฐพงษ์ ต. . “ภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไต ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์: กรณีศึกษา”. สรรพสิทธิเวชสาร, ปี 42, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2021, น. 23-29, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/254281.