[1]
ตั้งสุขเกษมสันติ์ พ., บริสุทธ์ จ., ไวศยะ ส., นิตยะ ป., เอี่ยมลำน้ำ ก. and ลิ้มประยูร ก. 2018. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทางปากต่ออุบัติการณ์การหลุดของ ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนใน หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก. Siriraj Medical Bulletin. 11, 2 (Oct. 2018), 103–109.