[1]
วังแสง ช. 2019. การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor. Siriraj Medical Bulletin. 11, 3 (Jan. 2019), 208–215.