[1]
สุวรรณไตรย์ พ. and หงษ์เหลี่ยม น. 2019. แรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin. 12, 3 (Dec. 2019), 153–160.