[1]
สุศิวะ จ. , รัชตเมธาวิน ศ. , ลำใย โ. , บุญประเสริฐ ส. , เตชะวรพัฒนา ส. and คำก้อน ส. 2020. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบเวชสารสนเทศเพื่อการสั่งยาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin. 3, 3 (Feb. 2020), 121–128.