[1]
ยวนใจ อ., กลิ่นขจร อ., วรมาลี ส. and วัชระเกษมสุนทร จ. 2020. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 : รายงานผู้ป่วย. Siriraj Medical Bulletin. 13, 2 (May 2020), 155–163.