[1]
สถิรเรืองชัย ศ. 2017. การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย. Siriraj Medical Bulletin. 9, 2 (Mar. 2017), 107–111.