[1]
หงษ์เหลี่ยม น. 2017. การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin. 8, 1 (Mar. 2017), 10–18.